<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

F?rb?ttra kundn?jdhet med b?ttre koll p? era processer

Effektivisera administrativa processer och se till att inget ramlar mellan stolarna - med Barium kan ni s?tta kunden i f?rsta rummet
Boka demo

Smart och verksamhetsv?nlig

Anv?nd Bariums plattform f?r att komplettera era befintliga aff?rssystem, ers?tt legacy-produkter och digitalisera processer i samma tempo som verksamheten ?nskar. L?t inte IT-budgeten eller kr?ngliga system s?tta k?ppar i hjulet f?r er digitala agenda.
?ka produktivitet och minska administration
Automatisera repetitiva arbetsuppgifter samtidigt som ni digitaliserar processer d?r regelefterlevnad, effektivitet och sp?rbarhet blir viktigt.
L?gg tid p? kundens ?nskem?l
Med smarta funktioner f?r att underl?tta vardagens arbetsuppgifter s? frig?rs tid som kan l?ggas p? b?ttre kundm?te och kundtillfredsst?llelse.
B?ttre ?verblick och kontroll
Skapa rapporter, f? p?minnelser och ta del av fullst?ndig processefterlevnad med hj?lp av v?ra smarta applikationer.
Komplettera befintliga system
Bariums plattform kompletterar era befintliga fastighetssystem s? att ni kan genomf?ra f?rb?ttringsarbete och digitalisering av processer oavsett ert legacy. Ni kan samtidigt konsolidera antalet system.

Plattform f?r att komplettera och f?rnya fastighetssystem

M?nga bostads- och fastighetsbolag har hamnat i en f?r?ldrad systempark, delvis driven av tidigare leverant?rer och inl?sningseffekter d?r en ovilja till integration med andra system har satt k?ppar i hjulen f?r fastighetsbolag som vill digitalisera sig. Med Barium blir det m?jligt att l?gga ett lager ovanp? sitt fastighetssystem, s? att det g?r att digitalisera enstaka eller flertalet verksamhetsprocesser p? mycket kort tid. Med hj?lp av smarta funktioner ?r det m?jligt att skapa skr?ddarsydda applikationer utan l?nga konsultprojekt. ?r ni redo att b?rja effektivisera era processer och leverera ett b?ttre kundv?rde redan idag?

Exempel p? till?mpningsomr?den

Digitalisera ink?psprocessen

F?rb?ttrad kostnadskontroll och styrning genom att digitalisera och standardisera ink?psprocessen. Processefterlevnad, automatisering och f?rb?ttrad sp?rbarhet med uppf?ljning.

Hantering av hyres?renden

Skapa smarta e-tj?nster och ett anv?ndarv?nligt handl?ggningsst?d f?r att sk?ta diverse hyres?renden som kan komma in via hemsida eller kundtj?nst. Bygg upp en kunskapsbank f?r att snabbt svara upp mot ?terkommande fr?gor.

Avvikelsehantering och f?rb?ttringsf?rslag

Ifall ni saknar bra avvikelsehantering i ert fastighetssystem s? ?r det l?tt att s?tta upp fl?den f?r avvikelser, f?rb?ttringsf?rslag, tillbud och incidenter i Barium.

Inkasso och betalnings?renden

Om ni anv?nder externa inkassotj?nster s? g?r det enkelt att s?tta upp fl?den d?r era handl?ggare kan samverka med de externa - s? att ni har en gemensam kundbild. Med hj?lp av integration mot fastighets- & ekonomisystem s? kan fl?det starta ig?ng med automatik.

Hantering av andrahandsuthyrning, direktbyte och upps?gning

Om er prim?ra verksamhet ?r bostadsuthyrning s? ?r det smidigt att kunna digitalisera och effektivisera det manuella arbetet med att hantera dessa former av hyres?renden.

Fel och Serviceanm?lan

Enkel och smidig hantering av fel- och serviceanm?lan. Anv?nd Bariums felanm?lningsprocess om ni vill skapa en enkel e-tj?nst ihop med handl?ggningsgr?nssnitt och mobilst?d.

V?ra kunders ber?ttelser

Barium f?renklar hyresadministrationen f?r bostadsbolaget Willhem

Enklare och smidigare hantering av betalningsa?renden och en kvalitetssa?krad och standardiserad process da?r alla typer av hyresa?renden hanteras pa? ett likartat sa?tt. Det a?r resultatet na?r Barium pa? va?ldigt kort tid inf?rde en gemensam process fo?r hantering av hyresa?renden fo?r bostadsbolaget Willhem. Dessutom har det externa inkassobolaget integrerats i processen och da?rmed i Willhems system.

Willhem

Antal l?genheter: 25 000

Omr?den: 13

Anst?llda: 200

Transparens

Minskad administration

S?kra ?verl?mningar

Fastighetsa?garna lanserade en ny webbtja?nst fo?r sina medlemmar
- Fastighetsa?garna Dokument

– Nu kan vi ge va?ra medlemmar ba?ttre service. De fa?r ba?ttre o?verblick och kontroll samt sparar mycket tid. Webbtja?nsten effektiviserar deras arbete, a?r enkel att anva?nda och dessutom a?r sa?kerheten betydligt ba?ttre. Det a?r va?ldigt stor skillnad ja?mfo?rt med va?r tidigare tja?nst, sa?ger Sofie Roy-Norelid, chef inom affa?rsutveckling och administration pa? Fastighetsa?garna Sverige AB.

Fastighets?garna

100 digitala blanketter

5000 slutanv?ndare

12 integrerade fastighetssystem

500 kunder anslutna

Boka demo

Vill ni se hur vi kan digitalisera fastighets- och bostadsbolag? Fyll i formul?ret eller ring oss direkt s? ber?ttar vi mer.

                game

                aviation

                Buy a car

                culture

                explore

                culture

                Celebrity

                Mobile phone

                culture